Kdaj lahko pričnete z vonjo s spremljevalcem?

(1) osebni avtomobil sme voziti oseba starejša od 16 let:

  • ki je v šoli vonje opravila teoretični del usposabljanja (tečaj CPP) za voznika motornih vozil kategorije B, je pred izpitno komisijo opravila teoretični del vozniškega izpita(izpit iz teorije CPP) in v šoli vonje končala praktični del usposabljanja (najmanj 20 učnih ur vonje)
  • ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vonje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vonjo motornih vozil druge kategorije;
  • če jo med vonjo spremlja spremljevalec;
  • če je vozilo označeno s predpisano "L" tablico.


(2) Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vonjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vonje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vonje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila. 

 

Vprašanja: vozniska@gmail.com